Tại sao camera trên một số smartphone lại lồi

   

96 câu hỏi vì sao số 11 sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến độ dày của smartphone. Tại sao một số camera phone lại bị lồi lên ở mặt sau.