[EDUMALL] Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 5 bước chỉ bằng Photoshop

   

Khóa học: Thiết kế quảng cáo thực tiễn: Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 5 bước chỉ bằng Photoshop
Giảng viên: Chou Chou